Prezenta Politică de confidențialitate reflectă modul in care Pia Mater S.R.L., colectează, utilizează şi gestionează informaţiile cu caracter   personal ale pacientilor noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane cu  care intră în contact, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, telefon  sau alte persoane , prin prisma Regulamentului European 679/27.04.2016

Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

Cabinetul medical Pia Mater poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal,necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, adresă, telefon,vârsta, adresă de e-mail,date medicale ,stil de de viată.etc.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele.

Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție.

NU oferim unor părţi terţe liste ,numere de telefon sau adrese de e-mail. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa.

Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe pagina noastră de web. Vă rugam să examinaţi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație , înainte de a furniza date personale.

Pentru ca datele personale  să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja aceste  informații.

 

 1. Definiții:

 • ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • GDPR (General Data Protection Regulation) = Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 • Date cu caracter personal sunt definite ca orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (”Persoană vizată”);

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 • Operator= „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Persoana împuternicită= persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Prelucrare =înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de

mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,

adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,

diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

 • Consimțământ al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa liberă, specifică, informată si lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
 • Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Potrivit Regulamentului, tu, persoana fizică, beneficiară a serviciilor noastre aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exercita cu uşurinţă drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal descrie:

 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
 • Scopurile, temeiul pentru care colectăm și modul în care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Modul în care procesăm date cu caracter personal(principiile de prelucrare)
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
 • Securitatea datelor
 • Prelucrarea datelor de către terți
 • Actualizarea Politicii de Confidențialitate

 

 1. Datele personale pe care le colectăm

 • Datele referitoare la nume,prenume, e-mail, numărul de telefon ,adresă – pentru executarea contractului
 • Programările se fac telefonic,dar dacă recurgeți la programarea de pe site vă colectăm și adresa de mail (în cazul în care din diverse motive nu puteți fi contactat telefonic).Pentru programările care nu se finalizează cu un contract de servicii ,aceste adrese vor fi şterse imediat. Adresele de mail ale persoanelor care încheie contracte de servicii se vor şterge la  încheierea contractului .

 

 1. Scopul /temeiul și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal

Dacă sunteți un pacient sau un potențial pacient al Cabinetului medical Pia Mater,  avem obligația de a  administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Pentru a vă oferi serviciile noastre vă solicităm date

 • pentru a vă putea oferi serviciile noastre medicale ; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în vederea executării unui contract
 • pentru a vă putea efectua programarea efectuarii unor servicii medicale si a obține confirmarea rezervării  sau transmiterea  eventualelor modificari intervenite in programare, în vederea demarării execuției unui contract
 • pentru a putea să răspundem solicitărilor și observațiilor ,având ca temei de prelucrare interesul legitim al Cabinetului Pia Mater.
 • pentru prelucrările care au temei consimțământul persoanei vizate şi este necesar ca acesta să fie dat în mod liber, pentru fiecare scop în parte. Consimțământul persoanei vizate este prezentat într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.

 

De câte ori când  Pia Mater dorește să utilizeze datele furnizate într-un alt scop decât cel pentru care a fost efectuată înregistrarea originală, informează persoana vizată , solicitând eventual  anterior aprobarea și acordîndu-i posibilitatea ca după aceasta să revină oricând dorește asupra încuviintării(dacă nu exista un alt temei decat consimțământul)

În nici o împrejurare nu transmitem unei terțe persoane – cu excepția situațiilor obligatorii prevăzute de lege, respectiv fără încuviințarea celui în cauza – datele personale pe care le administram.

Pentru alte informații cu privire la prelucrarea unor anumite categorii de date ale dvs în contextul utilizării paginii de internet www,piamater.ro, vă rugăm să consultați si Politica de cookies afișată pe site si site-ul  http://www.allaboutcookies.or

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate ,vă rugăm să vă adresați la adresa de email: pia_mater2007@yahoo.com

 

 1. Principiile de prelucrare a datelor personale

Cabinetul medical Pia Mater se angajează să prelucreze datele personale ale persoanelor vizate conform principiilor din Art 5 al Regulamentului 2016/679

 • Transparenţă, Echitate, Egalitate – Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.Există echilibru între interes operator vs persoana vizată.
 • Minimizare – Datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate.
 • Exactitatea datelor – Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate.
 • Limitări legate de scop – Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime ,iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri
 • Limitari legate de stocare – Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
 • Integritate şi confidenţialitate – Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare. Am implementat măsuri tehnico-organizatorice rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.
 • Reponsabilitate – Cabinetul medical Pia Mater este responsabil de respectarea principiilor enunţate mai sus

 

În scopul desfășurării activității am implementat  şi respectăm  măsurile şi procedurile  care să asigure respectarea drepturilor persoanelor vizate respective conform Art 12-22 din Regulament.

 • dreptul de informare

Persoana vizată poate întreba  ce date cu caracter personal  deţinem despre ea, scopurile prelucrării, părțile sau categoriile de părți cu care datele sale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa (dacă nu sunt colectate direct de la persoana vizată)

 • acces la date cu caracter personal

Persoana vizată are dreptul de a solicita şi să i se pună la dispoziţie o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care le deținem despre ea.

 • dreptul la rectificarea datelor

Dorim să asigurăm că informațiile cu caracter personal sunt corecte și actualizate.

Persoana vizată poate  solicita Cabinetului medical Pia Mater   rectificarea datelor introduse greşit sau  eliminarea informațiilor considerate inexacte sau învechite

Dacă doriţi să vă actualizaţi datele personale ne puteţi contacta la adresa de mail pia_mater2007@yahoo.com

 • dreptul la ştergerea datelor

Persoana vizată poate  cere să se oprească prelucrarea sau chiar ştergerea informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem despre ea.

În cazul în care informaţiile persoanei vizate cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a Cabinetului medical Pia Mater faţă de ea sau  sunt necesare pentru ca Pia Mater să respecte anumite obligaţii legale ,cererea nu poate fi gestionată.

 • dreptul la restricționarea prelucrării:

Dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor sale, obiectează  față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care Cabinetul medical  Pia Mater le consideră legitime, sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată  pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale,  ea are dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării informaţiilor sale cu caracter personal.

 • dreptul la obiecţie:

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau dacă are un temei îndreptăţit.

 • dreptul la portabilitatea datelor

Întrucât PIA MATER S.R.L nu prelucreză date obținute prin mijloace automate nu este justificat a se  da curs unei astfel de cereri.

 • dreptul de a nu fi subiect al unei decizii individuale automate,

Clienții  PIA MATER S.R.L nu  fac subiectul unei decizii individuale automate, deci nu este justificat a se  da curs unei astfel de cereri.

 

 • dreptul de a se adresa ANSPDCP în cazul în care constată orice încălcare a drepturilor privind datele sale personale.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Top of Form

În cazul cererilor scrise, societatea noastra îi informează pe cei interesaţi asupra modului de administrare a datelor lor personale.

Pia Mater S.R.L pune  în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător ,conform cu GDPR.

La aceste informatii cu caracter personal are acces doar personalul autorizat al Pia Mater și  persoanele  împuternicite, care sunt de acord şi se obligă prin contract să păstreze în siguranţă toate informaţiile. Toţi cei implicaţi sunt obligaţi să respecte Politica de Confidenţialitate şi toţi angajatii tertilor care au acces la datele dumneavoastra cu caracter personal au semnat acorduri de confidenţialitate şi non-divulgare.

Metodele de securizarea datelor cu caracter personal includ:

 • Păstrarea documentelor pe suport de hârtie în spaţii închise şi protejate cu cheie
 • Salvarea datelor pe staţii de  lucru parolate
 • Protejarea prin criptarea cu parolă pentru fişierele electronice cu date personale
 • Copii de siguranță ale bazelor de date, stocate criptat.
 • Activarea ferestrei de solicitare nume de utilizator şi parolă la detecţia unui interval de inactivitate
 • Utilizarea de medii de transfer de tipul USB stick criptate

 

 1. Prelucrarea datelor de catre terți

 

Cabinetul medical Pia Mater transmite  informaţii cu caracter personal despre persoana vizată respectând Art.28 al GDPR  pentru

motive juridice: Putem folosi sau dezvălui informaţiile, integral sau parțial, pentru a coopera sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare,  pentru a preveni frauda suspectată sau posibil, în măsura în care înregistrările au fost citate sau în legatură cu litigiile în curs sau potenţiale.

Cabinetul medical Pia Mater nu transmite  informaţii cu caracter personal în afara României și nu va transfera date cu caracter personal niciunei alte țări neadecvate din punct de vederea al asigurării conformitații prelucrarii datelor fără consimțământul scris prealabil al persoanei vizate.

 

 1. Actualizarea Politicii de Confidenţialitate

 

Din când în când, este posibil să revizuim această Politică de Confidențialitate,precum si cea de pe site. Dacă facem revizuiri în ceea ce privește modul în care colectăm sau folosim datele personale,se vor actualiza atăt în cadrul Cabinetului medical Pia Mater ,cât și pe site.

Pentru orice întrebări legate de această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați  la numerele disponibile pe site sau pe adresa de mail : pia_mater2007@yahoo.com